Obowiązki ucznia

§ 27 OBOWIĄZKI UCZNIA (wyciąg ze Statutu Gimnazjum)

 1. Uczeń ma obowiązek:
  • zapoznać się ze Statutem szkoły, a w szczególności z wewnątrzszkolnym systemem oceniania  oraz przestrzegać postanowień tych dokumentów,
  • systematycznie uczestniczyć we wszystkich zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie,
  • usprawiedliwiać wszystkie nieobecności na zajęciach w ciągu najpóźniej dwóch tygodni w formie:
  • - pisemnej lub ustnej przez rodziców
  • - zwolnienia lekarskiego
  • odnosić się z szacunkiem do wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły i wobec innych uczniów,
  • uczyć się tolerancji dla poglądów drugiego człowieka i dla jego indywidualności,
  • godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią,
  • kierować się prawdą i dobrem we wszystkich strukturach życia szkolnego,
  • zachowywać koleżeńską postawę wobec kolegów,
  • dbać o sprzęt szkolny oraz ład, estetykę i porządek w budynku szkolnym i wokół niego oraz naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę,
  • szanować zdrowie własne i innych,
  • przeciwstawiać się wszelkim przejawom patologii społecznej,
  • sumiennie pracować nad zdobywaniem wiedzy i formowaniem własnej osobowości.,
  • sumiennie wypełniać wszystkie obowiązki szkolne,
  • dbać o kulturę języka,
  • uczestniczyć aktywnie w pracach podejmowanych przez klasę, szkołę, samorząd uczniowski,
  • podporządkować się zaleceniom dyrekcji, rady pedagogicznej, nauczycieli, samorządu uczniowskiego,
  • przestrzegać zasad higieny osobistej oraz dbać o estetyczny wygląd,
  • nosić na terenie szkoły obowiązujący  strój szkolny,